PCB资源

PCB电路板行业也需应用PDCA管理循环?

2016-10-24

 

PDCA循环就是最简单又很有效的一个方法。做工厂的人有个体会,做工厂只要把简单的事情做好,就是一件非常不简单的事情,比如5S说起来很简单,但是真正做好5S的PCB电路板企业没有几个,一个企业只要踏踏实实把5S做好,就是一个很优秀的企业了。

PDCA也是一个很简单的东西,一听都懂,但是用起来就比较难,5S跟PDCA一样,都是属于那种知易行难的东西,就是了解很容易,做起来很难,坚持很难。尤其对于制作高难度PCB电路板的企业来说,PDCA是根基。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环的来源和定义PDCA最早是由美国质量管理专家戴明提出来的,所以又称为“戴明环”。 他是美国的一位质量专家,当年他在美国提出这个质量管理体系以后,没有受到重用,就跑到日本去了,所以日本所有的质量管理都是戴明博士开头的。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

了解PDCA 了解PCB电路板

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

首先,你要知道PDCA这四个字母分别代表什么?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

P(Plan )——计划

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

D(Do) ——执行

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

C(Check) ——检查

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

A(Action) ——行动

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

每一件事情先做计划,计划完了以后去实施,实施的过程中进行检查,检查结果以后,再把检查的结果进行改进,进行实施,进行改善,这样把没有改善的问题又放到下一个循环里面去,就形成一个一个的PDCA循环。

PCB电路板行业也需应用PDCA管理循环?


PDCA这四个因素里面,对于工厂管理人员而言,哪一个最重要?都重要。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

举个例子:

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 32px; WHITE-SPACE: normal">

有个牧师在教堂布道时和一位学员交谈:你知道公安局跟宗教的区别吗?学员就问这两个东西怎么能相提并论,又怎么谈会有区别呢?牧师说:公安局是在罪恶发芽开花结果了以后,才采取措施。但是宗教是在罪恶的树还没有发芽的时候就要阻止它,就不让它发芽。因为宗教劝人从善。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

做管理时候要学宗教还是要学公安局呢?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA这四个方面可以避免问题发生的是计划,因为计划的时候,我们就想到哪些东西可能会发生,哪些东西可能不会发生,如果要发生怎么避免问题发生,所以计划重要。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

在问题刚刚发生我们就找到的是检查(Check),检查就让我们可以在问题刚刚发生,还没有很明显化的时候就发现,所以计划跟检查重要。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

P、C对于管理干部而言重要,但是对于工人而言,就是执行重要了,所以作为一个管理干部,我们每天做的事情就是做计划,做计划不一定写出来,我们做一件事情想一想怎么做,出了问题怎么办?做了计划以后让谁去实施?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

让员工去实施,员工实施的时候我们检查,检查发现了问题,让员工去。这里就是P、C比较重要,作为一个管理干部,一定要盯住P、C,所以每天工作的时候你就想我今天计划了没有?我今天有检查了没有?有,说明你这个干部就已经合格了。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

如果你每天都去做实施的事情,那你不是个干部,是一个超级员工,你去做了,谁来检查?谁来计划?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环的“四个阶段”“八个步骤”

PCB电路板行业也需应用PDCA管理循环?

PDCA循环的八个步骤:找问题、找原因、找要因、定计划、执行、检查、总结经验、提出新问题,提出新问题又进入下一个循环。

PCB电路板行业也需应用PDCA管理循环?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

我们每一个人就可以做PDCA一个小循环,每一个班组又有一个中循环,每一个部门又有一个中大循环,整个企业就是个大循环,所以,每一个人、每一个部门都可以做PDCA。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

所以,请大家养成一个每天PDCA的循环习惯。就是个人的PDCA,早上起来想一想今天要做什么?今天管理工作的要点在哪里?重点在哪里?今天最容易出问题的地方在哪里?今天要检查的地方在哪里?每天工作结束以后,回忆一下今天改进的地方在哪里?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

同样的,一个部门的PDCA对部门的进步很有帮助。一个企业的PDCA,对企业的帮助也是非常大的。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环的特点 也是制造PCB电路板的特点

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

周而复始

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环的四个过程不是运行一次就完结,而是周而复始地进行。一个循环结束了,解决了一部分问题,可能还有问题没有解决,或者又出现了新的问题,再进行下一个PDCA循环,依此类推。做企业的心得就是:标准化,就是制订一些程序、标准,不断地完善程序、标准;就不断地去发现问题、解决问题,把这两件事情做好了,整个工厂管理就顺当了。很多工厂管理不顺当的原因在于:

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1、标准化没做好,标准化最简单的工具就是5S,因为5S培养员工有素养,员工就可以按标准去做。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2、发现问题,解决问题。5S跟PDCA两个做好了,工厂就管好了,这两个做不好,工厂就管不好,这两个都是最简单,但是都是最基本的事情。那么,PDCA就可以帮助我们去发现问题、解决问题。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2

大环带小环

类似行星轮系,一个公司或组织的整体运行的体系与其内部各子体系的关系,是大环带小环的有机逻辑组合体。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

3

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

阶梯式上升

PDCA循环不是停留在一个水平上的循环,不断解决问题的过程就是水平逐步上升的过程。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

4

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

统计的工具

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环应用了科学的统计观念和处理方法。作为推动工作、发现问题和解决问题的有效工具,典型的模式被称为“四个阶段”、“八个步骤”。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

3

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环的八个步骤

前面简单提到了PDCA的4个阶段和八个步骤,这里对八个步骤进行详解。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1

分析现状、发现问题

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

在做计划之前,需要分析一下现状是什么样子的?问题在哪里?可以分析质量问题、交期的问题、安全的问题以及效率的问题。第一步找到问题,就像医生看病一样。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2

分析影响因素

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

第一步把脉,第二步把完脉了,分析各种问题中的影响因素,这个时候就可以用很多方法了,比方说鱼骨图、5W2H、4M(人、机、料、法)等等,用这些方法来分析,到底有哪些因素? 

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

3

分析主要因素

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

把所有的分析因素分析完了以后,再来分析主要因素是什么。每一个问题的产生,都有少数主要的因素,比方说影响这个问题的产生有十个因素,按照二八原则,大概有两个到三个是主要因素,找到主要因素才能够彻底解决问题,如果找不到主要因素,那问题是没办法解决的。 

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

4

采取措施

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

分析到主要原因以后,针对主要原因采取措施。在采取措施的时候,要考虑下面的这几个问题:

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

我们为什么要制定这个措施?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

这个措施为什么要制定?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

要达到什么目标?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

在什么地方去做?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

由谁来做?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

什么时候做?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

怎样做?这就是5W1H:

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 32px; WHITE-SPACE: normal">

第一个W是Why,为什么要做这个事情,这是最重要的,为什么要制定这个措施?

第二个W是What,我们要到哪里去?我们要执行什么目标?

第三个W是Where,在哪个地方做?

第四个W是Who,谁来负责完成?

第五个W是When,什么时间完成?
一定有开始的时间跟结束的时间,每一个目标都必须要有一个期限,没有期限的目标就等于没有目标。
最后一个H是How,怎样去执行?

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

这些5W1H,都要在我们的计划里面出现,要考虑这五个问题。
现在还有人再加一个H,就是5W2H,How  much,就是做这个事情要花多少钱。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

如果计划很好,但是可能投入产出比不划算,所以,我们每做一个PDCA循环的时候,都要考虑要花多少钱。How  much,就是现在非常流行的所谓的财商,做任何事情都有成本观念。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

5

执行

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

就是按照措施计划的要求去做,开始执行,执行一般都是要求员工去执行。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

6

检查

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

把执行结果与要求达到的目标进行对比。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

7

标准化

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

把成功的经验总结出来,制定相应的标准。8

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

把没有解决或新出现的问题

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

转入下一个PDCA循环中去解决 每个问题不一定靠一个PDCA循环,就能够解决掉的,有时候一次解决掉,有时候可能要转几次。看病也是一样,最好的方法是保持自己的健康,不要去看病。换句话说,不出问题最好,出了问题解决问题有时候,不是一次两次就能解决的掉的。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

4

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

确定、达成目标

如何拟定计划/决定达成目标的方法拟定计划的两个步聚:

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

(一)确定目的、目标

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1、使问题(事情)的状况清楚、以掌握现状;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2、考虑上级的目标或方针;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

3、预测未来状况或条件的变化(内在与外在)掌握可能发生的问题;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

4、要把最终目标和目前目标分别清楚;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

5、目标是否达成要如何评价;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

6、目标能数量化;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

7、多元性目标须列出优先顺序;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

8、注意目标不可与公司或上级抵触。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

(二)决定达成目标的方法

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1、究明因果关系

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2、收集4M及时间、经费、场所等资料;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

3、整理、分析、判断资料、以掌握重要要因;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

4、针对重点或重要要因、思考达成目标的方案;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

5、多角度评估并选定最适方案;

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

6、订定计划,内容含5W2H。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

5

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

怎样策动

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

1、以5W2H方式系统化教育

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

也可以用5W2H的方式来进行教育训练,就是告诉他为什么要做?做什么?什么时候做?在哪里做?谁来做?怎么做?要花多少钱?这些东西也可以告诉他。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

2、刺激部属产生(内发性)动机、以鼓舞其工作热诚

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

当你告诉他以后,就可以刺激部属的一些内发性的动机,他就有工作热忱了。当然了,让员工的情绪比较轻松快乐,也是一件很重要的事情。大家都不快乐怎么做的好?所以教育训练也有这一条,告诉他们快乐也要工作,不快乐也要工作,不如快乐一点,这也是教育训练要做的事情。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

3、配合人员与单位须充分教育

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

训练完开始实施了,实施的时候一定要把实施的意志明确地告诉你的下属,就是要怎么做,一定要做到,就是命令要比较坚决,不要模棱两可。起码要给他知道,这个是必须完成的,这个要慢慢形成一种企业文化才能做到。

4、工作实施

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

主管须将“贯彻实施”的意志,明确地传达给部属、同事命令下达应该一次完成,勿事后多追加、或朝令夕改实施过程若遇到困难主管勿灰心,除了深入检讨外,并积极鼓励部属适当地授权收集有关数据

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

5、如何检查

透过调查,使问题显在化,并掌握偏差不合理的原因,使用查核、观察、测定、检查、确认、分析、判断等手段使计划能如期达成目的。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

  6

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

        质量管理中的PDCA/SDCA循环

 PDCA循环就是标准化——执行——再查核——再组织,还有另外一个说法,就是先做一个标准,去做,做完发现问题,检查——改进——再做——再标准化,这两个循环是差不多的。每一次转动PDCA循环,不良就会减少,管理水平就会越来越高。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

个人的PDCA循环,让个人不断地进步;部门的PDCA循环也会让部门不断地进步,一步一步地前进。

<:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal"><:section style="FONT-SIZE: 16px; COLOR: #000000; TEXT-INDENT: 0px; WHITE-SPACE: normal">

PDCA循环其实是一个持续改善的工具,同时也是PCB电路板生产中的良性循环。