PCB资源

CAD(CAD)

2021-06-08

计算机辅助设计的首字母缩写,CAD是指设计师使用计算机和图案设备来开发和实现PCB布局。结果是设计的三维图形,在这种情况下,它是PCB的布局。

相关推荐

2023-06-28
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08