PCB资源

零件编号

2021-06-08

这是一种在行业中用于区分零件的识别方法。它还可用于识别特定零件,这有助于识别有问题的装配批次并防止错误的产品应用。

相关推荐

2023-06-28
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08