PCB资源

EMC

2021-06-08

EMC(电磁兼容性)的缩写,EMC是指设备或系统在不产生过多电磁干扰的情况下运行的能力。太多的电磁干扰会干扰或损坏同一电磁环境中的其他设备。

相关推荐

2023-06-28
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08