PCB资源

连接器

2021-06-08

此术语是指将组件中的两个或多个活动组件连接起来的传输组件。通常,连接器由插头和插座组成,可以轻松连接和分离。

相关推荐

2023-06-28
2019-01-01
2019-01-01
2019-01-01
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08
2021-06-08